فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران

ورود | صفحه اصلی | عضویت
فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران
ورود

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید


عضویت و امور پرتال

در این بخش موارد مربوط به عوضیت و پرتال را مطرح نمایید

دبیرخانه

در این بخش موارد مربوط به دبیرخانه را مطرح نمایید

کمیته آموزش

در این بخش موارد مربوط به کمیته آموزش را مطرح نمایید

کمیته مسابقات

در این بخش موارد مربوط به کمیته مسابقات را مطرح نمایید

کمیته مربیان

در این بخش موارد مربوط به کمیته مربیان را مطرح نمایید

کمیته داوران

در این بخش موارد مربوط به کمیته داوران را مطرح نمایید

کمیته پیشکسوان

در این بخش موارد مربوط به کمیته پیشکسوان را مطرح نمایید

کمیته فنی

در این بخش موارد مربوط به کمیته فنی را مطرح نمایید

اقتصادی و امور مشارکتها

در این بخش موارد مربوط به اقتصادی و امور مشارکتها را مطرح نمایید

استعدادیابی و توسعه همگانی

در این بخش موارد مربوط به استعدادیابی و توسعه همگانی را مطرح نمایید

انضباطی

در این بخش موارد مربوط به انضباطی را مطرح نمایید

فرهنگی

در این بخش موارد مربوط به فرهنگی را مطرح نمایید

مدیر تیم های ملی

در این بخش موارد مربوط به مدیر تیم های ملی را مطرح نمایید

روابط بین الملل

در این بخش موارد مربوط به روابط بین الملل را مطرح نمایید

امــور استانها

در این بخش موارد مربوط به امــور استانها را مطرح نمایید

امور بانوان

در این بخش موارد مربوط به امور بانوان را مطرح نمایید

ارتباط مستقیم با ریاست

جهت ارتباط مستقیم با مدیریت از این بخش استفاده نمایید

مالی

موارد مربوط به امور مالی را در این بخش مطرح نمایید

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید

عضویت و امور پرتال

در این بخش موارد مربوط به عوضیت و پرتال را مطرح نمایید

دبیرخانه

در این بخش موارد مربوط به دبیرخانه را مطرح نمایید

کمیته آموزش

در این بخش موارد مربوط به کمیته آموزش را مطرح نمایید

کمیته مسابقات

در این بخش موارد مربوط به کمیته مسابقات را مطرح نمایید

کمیته مربیان

در این بخش موارد مربوط به کمیته مربیان را مطرح نمایید

کمیته داوران

در این بخش موارد مربوط به کمیته داوران را مطرح نمایید

کمیته پیشکسوان

در این بخش موارد مربوط به کمیته پیشکسوان را مطرح نمایید

کمیته فنی

در این بخش موارد مربوط به کمیته فنی را مطرح نمایید

اقتصادی و امور مشارکتها

در این بخش موارد مربوط به اقتصادی و امور مشارکتها را مطرح نمایید

استعدادیابی و توسعه همگانی

در این بخش موارد مربوط به استعدادیابی و توسعه همگانی را مطرح نمایید

انضباطی

در این بخش موارد مربوط به انضباطی را مطرح نمایید

فرهنگی

در این بخش موارد مربوط به فرهنگی را مطرح نمایید

مدیر تیم های ملی

در این بخش موارد مربوط به مدیر تیم های ملی را مطرح نمایید

روابط بین الملل

در این بخش موارد مربوط به روابط بین الملل را مطرح نمایید

امــور استانها

در این بخش موارد مربوط به امــور استانها را مطرح نمایید

امور بانوان

در این بخش موارد مربوط به امور بانوان را مطرح نمایید

ارتباط مستقیم با ریاست

جهت ارتباط مستقیم با مدیریت از این بخش استفاده نمایید

مالی

موارد مربوط به امور مالی را در این بخش مطرح نمایید